1500 –

mangish.com

 

– – – /

ʡ ǡ ɡ  1500 .
    ɡ   .

  2000 .     .

    1500 2000 . 8   .

  .     3 – 4   ѡ   .

    .     .

  – –       .   .

  ɡ   .     .

    .

40 (28 ).